Tính năng

  • Một chương trình làm sạch bộ nhớ.
  • Chỉ có bộ làm việc, dự phòng tự động làm sạch bộ nhớ.
  • Làm sạch bộ nhớ mỗi thời gian được chỉ định.
  • Tự động làm sạch khi vượt quá tốc độ sử dụng bộ nhớ được chỉ định.

Cách sử dụng

  • Nhấp vào nút "Làm sạch bộ nhớ".
  • Nếu được đặt, nó có thể tự động làm sạch bộ nhớ cho tình huống mong muốn.