Tính năng

  • Một chương trình nhấp chuột tự động của chuột.
  • Bạn có thể thêm thời gian và tọa độ để sử dụng trong nhiều mẫu.
  • Nhấp vào chi tiết có thể được chỉ định.

Cách sử dụng

  • Chọn công việc lặp đi lặp lại từ "Cài đặt chuột".
  • Trong "Cài đặt nóng", nhấn phím SET để thực thi.